"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

מבנה שוק הבריאות בישראל


שוק ביטוח הבריאות בישראל מורכב משלושה רבדים: סל בריאות בסיסי לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שירותי בריאות נוספים (שב”ן) וביטוח בריאות פרטי

רובד ראשון - חוק ביטוח בריאות ממלכתי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי קבע סל שירותי בריאות אחיד לתושבי המדינה. סל זה הנו הרובד הבסיסי של שירותי הבריאות בישראל, וכולל את השירותים הרפואיים והתרופות הניתנים לתושבי ישראל, בהתאם לתוספת השנייה לחוק (חוק ביטוח בריאות ממלכתי) ולצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שרותי הבריאות), התשנ"ה - 1995. המדינה מעבירה לקופות החולים את כספי המימון - לפי הקבוע בחוק - הכוללים תקבולי מס בריאות והשלמה מתקציב המדינה. קופות החולים מספקות את השירותים הרפואיים ברובד זה ומפוקחות ע"י משרד הבריאות. קופות החולים הפועלות במסגרת זו הן:
• שירותי בריאות כללית
• מכבי שירותי בריאות
• קופת חולים מאוחדת
• קופת חולים לאומית

רובד שני - השבנ"ים

תושבים המעוניינים בשירותים נוספים, שביטוח הבריאות הממלכתי אינו מכסה, יכולים לרכוש אותם בנפרד. אחת הדרכים העומדות לרכישת שירותים נוספים היא באמצעות שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן), שמציעות קופות החולים. שירותים אלה ניתנים על פי אישורו של שר הבריאות, וכוללים שירותים רפואיים כגון:
• השתתפות ברכישת אביזרים שונים (מדרסים, משקפיים וכו').
• בחירת מנתח.
• רפואה משלימה.
• קבלת חוות דעת מרופאים מומחים.
• בדיקות הריון.
• ייעוץ דיאטני ועוד.
כיסויים אלה, מיטיבים את מצבו של החבר ביחס לזכויותיו בסל הבריאות, אך אין בהם מענה מספק לקטסטרופות רפואיות ו/או למצבים רפואיים בהם נדרשת זמינות באפשרויות בחירה של השירותים הרפואיים.
על השירותים הניתנים במסגרת השב”ן מפקח האגף לפיקוח ובקרה על קופות החולים והשב”ן במשרד הבריאות. קופות החולים מחויבות לצרף לשב”ן כל מבוטח החבר בהן, ללא קשר למצבו הרפואי, הכלכלי או לגילו. השירותים הכלולים בתוכנית ניתנים לכל העמיתים, באופן שוויוני.


רובד שלישי - ביטוח בריאות פרטי

חברות הביטוח מספקות רובד נוסף לסל הבסיסי ולשב"ן במסגרת ביטוח בריאות פרטי. ביטוחי הבריאות הפרטיים מספקים למבוטח מימון לשירותי בריאות שונים ולקטסטרופות רפואיות; מאפשרים למבוטח לבחור מנתח ובית חולים בארץ ובחו"ל; מבטיחים כיסוי רחב לתרופות שאינן בסל הבריאות וביצוע השתלות בחו"ל. הכיסויים הניתנים בביטוח פרטי הנם לעתים כיסויים מוספים, שאינם קיימים בקופת חולים, כגון ביטוח סיעודי, כיסויים תחליפיים לאלו שבקופת חולים כגון בחירת מנתח, או כיסויים מרחיבים של הזכויות בקופת החולים.
ביטוח הבריאות הפרטי נמכר הן כביטוח פרט - למבוטחים בודדים והן כביטוח קבוצתי, דרך מקום העבודה או לחברי ארגונים שונים. פעילות החברות נמצאת תחת פיקוחו של המפקח על הביטוח, במשרד האוצר, ומוסדרת באמצעות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים וחוק חוזה הביטוח, השומרים על זכויות המבוטח מתוך דאגה לאינטרס הציבורי והפרטי גם יחד.


ביטוח בריאות פרטי לעומת השב"ן בקופות החולים


מבטחקופת חולים
נוטל הסיכוןחברת ביטוחקופת חולים
גורם ממןהמבוטחים בהתאם לסיכוןשיכבה רחבה בציבור
גורם משווקסוכני ביטוחפקידי קופות החולים
גורם מפקחהמפקח על הביטוחמשרד הבריאות
תעריףעל פי הסיכוןאחיד בהתאם לגיל
מבנה המפעילבעל כוונת רווחמלכ''ר
מסמך התקשרותפוליסה - חוזהתקנון הנתן לשינוי


ל"אל
-אורי ביטוח  ופיננסים,  מבחר רחב של תכניות ביטוח פרטי המותאמים ללקוחות שונים בעלי צרכים שונים. מעבר למערך הכיסויים הרחב, 


לפרטים נוספים  לחץ "כאן"