"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

ביטוח רכב רכוש – ביטוח מקיף וביטוח צד ג'


ביטוח המעניק כיסוי להוצאות הכרוכות בנזקים שנגרמים לרכב המבוטח: נזקי טבע, גניבה או תאונה, וכמו כן את הכיסויים הכלולים בביטוח צד שלישי. אם רכשתם ביטוח מקיף אין צורך שתרכשו בנוסף גם ביטוח צד שלישי.
ביטוח מקיף וביטוח צד ג' לרכב, מכסה נזקי רכוש בלבד. הפוליסות לביטוח רכב רכוש מבוססות על נוסח פוליסה תקנית שמופיע בתקנות, חברת ביטוח רשאית לשנות מהנוסח של הפוליסה התקנית אך ורק שינויים שהם לטובת המבוטח. ביטוח צד ג' מכסה נזקים שנגרמו לצד ג', עד לסכום הנקוב בפוליסה.

ביטוח צד ג'


ביטוח צד ג' מכסה את אחריותך לנזקי רכוש ורכב של הזולת, שנגרמו כתוצאה מהשימוש ברכבך.
פרטים נוספים אודות ביטוח רכב רכוש, ניתן למצוא - בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח - תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי.

ביטוח מקיף


ביטוח מקיף מכסה נזקים לרכבך שהם תוצאה של האירועים הבאים -                                          
 תאונה.
 גניבה.
 נזק כתוצאה מגניבה או מניסיון גניבה.
 אש, ברק, התפוצצות, התלקחות.
 שיטפון, סערה, שלג, ברד, התפרצות הר געש.
 מעשה זדון, שלא נעשה במתכוון על- ידך או מטעמך.
 נזקים המכוסים בביטוח צד ג'.

פוליסת הביטוח מגנה עליך!

פוליסה היא הסכם בין המבוטח לבין חברת הביטוח, על- פיו המבוטח משלם לחברה פרמיה או דמי ביטוח. אם יתממש סיכון שעבורו נרכשה הפוליסה, חברת הביטוח תשלם בהתאם להסכם.
לעיתים, על בעל הפוליסה לשאת בעצמו בהשתתפות עצמית על חלק מהנזק 
חברת הביטוח יכולה לבחור אם לתקן בפועל את הנזק שנגרם לרכב, אם לשלם למבוטח את עלות התיקון, או אם להחליף את הרכב ברכב דומה.
הסכום המרבי שמשלמת לך חברת הביטוח
בנזק לרכבך - חברת הביטוח משלמת לך את שווי הרכב בעת האירוע, על-פי מחירון מוסכם.
בנזקי צד ג' - חברת הביטוח משלמת לצד ג' את הסכום המצוין בפוליסה,                                              
בנזקי גוף - חברת הביטוח משלמת הוצאות רפואיות ואחרות, אובדן השתכרות בהווה ובעתיד, עד פי שלושה מהשכר הממוצע במשק, ופיצוי על נזק לא כספי עד כ-150,000 ש"ח.                                                           
במקרה מוות - ניתן פיצוי לעיזבון או לתלויים.

רכב חובה

ביטוח רכב חובה נועד לכסות נזקי גוף של הנוסעים בכלי הרכב של המבוטח והולכי רגל שנפגעו עקב השימוש ברכב ללא קשר לזהות האשמים בנזק.
הכיסוי הביטוחי כולל את כל ההוצאות הרפואיות, פיצוי בגין אובדן השתכרות עד תקרה של שלוש פעמים השכר הממוצע במשק ופיצוי בגין כאב וסבל.
על-פי החוק, אין להשתמש ברכב בלא ביטוח חובה בתוקף.
את תעודת החובה המקורית והחתומה, המעידה על תשלום דמי הביטוח, יש להחזיק ברכב בעת הנסיעה.
פרטים אודות ביטוח רכב חובה ניתן למצוא בפקודת ביטוח רכב מנועי ובחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.