"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

ביטוח משכנתא

על פי דרישת הבנק המלווה, חייב כל לווה לבטח עצמו בביטוח חיים למקרה מוות ובביטוח מבנה לבית או לנכס שעבורו נלקחה משכתנא.

ביטוח חיים למשכנתא
 ביטוח חיים למשכנתא נועד להגן על בני המשפחה שעלולים להיקלע לקשיים בהחזרי המשכנתא ולאבד את ביתם  במקרה מוות    
    של אחד הלווים  והוא מעניק כיסוי להחזר יתרת ההלוואה לבנק המלווה במקרה מוות של אחד הלווים.
 במקרה מוות של אחד הלווים, חברת הביטוח תשלם את יתרת ההלוואה לבנק המלווה ותפרע את חובו של המבוטח לבנק.
 היורשים החוקיים יוכלו להמשיך ולהחזיק בדירה ללא צורך בהמשך תשלומי המשכנתא.
 ביטוח חיים למשכנתא הוא תנאי מוקדם לקבלת המשכנתא מהבנק. הפוליסה משועבדת לבנק כל עוד המבוטח משלם את  
    תשלומי המשכנתא.


ביטוח מבנה למשכנתא

 ביטוח המבנה נועד להגן על הנכס שעבור רכישתו נלקחה משכנתא.
 ביטוח מבנה למשכנתא מונע מהמבוטח ומהבנק נותן המשכנתא את הסיכון שאם יגרם נזק למבנה הדירה לא ניתן יהיה לשלם  
    עבור התיקונים או לעמוד בהתחייבות לשלם את המשכנתא לבנק. ביטוח מבנה למשכנתא יכסה את הנזק כך שעלויות תיקון  
    הנכס במקרה של נזק מכוסה לא יחולו על בעלי המשכנתא.
 במידה וייגרם נזק למבנה המכוסה בפוליסה, חברת הביטוח תשא בהוצאות להשבת המבנה לקדמותו והמבוטח לא ישא בעלויות  
    התיקון הכבדות.
 ביטוח מבנה למשכנתא מכסה נזקים שנגרמים למבנה הבית, קירות, מרפסות, צנרת וכל מה שצמוד לבית ונכלל בסכום הביטוח  
    במקרים של אש, רעידת אדמה, התפוצצות , נזק לצד שלישי ועוד
לפרטים נוספים ניתן לפנות ב" צור  קשר"